Αναζήτηση Webmail
 Αδρανή για Σκυρόδεμα

Τα υλικά του σκυροδέματος δηλαδή τα αδρανή, το τσιμέντο, το νερό και τα πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας του σκυροδέματος.

Για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και μεγαλύτερης, τα αδρανή πρέπει να προσκομίζονται χωρισμένα σε τρία (3) τουλάχιστον κλάσματα.

Ολα τα κλάσματα των αδρανών ενός έργου πρέπει να ελέγχονται με τη σειρά των κοσκίνων που χρησιμοποιήθηκε στη Μελέτη Συνθέσεως του σκυροδέματος.

Επίσης είναι πού σημαντική η υγρασία των αδρανών.
H υγρασία των αδρανών υλικών και κυρίως της άμμου, επηρεάζει την ποιότητα του σκυροδέματος όταν δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την παραγωγή ή όταν δεν αντισταθμίζεται, όπως ορίζεται και στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com