Αναζήτηση Webmail
Η λατομική βιομηχανία στην Κύπρο είναι έντονα δραστηριοποιημένη. Υπάρχουν Παγκύπρια περίπου 200 λατομεία που παράγουν διάφορα πετρώματα και βιομηχανικά ορυκτά, εκ των οποίων περίπου τα 45 λατομία βρίσκονται στο τελικό στάδιο εκμετάλλευσης και αποκατάστασης του χώρου των λατομικών εργασιών.

Για επιτόπια χρήση τα λατομεία παράγουν:

  1. Χαβάρες και χαβαροχάλικα για επιχωματώσεις και υποθεμελιώσεις οδικών έργων.
  2. Αδρανή υλικά κυρίως από ασβεστόλιθο και διάβαση για τις ανάγκες της οικοδομικής βιομηχανίας και των άλλων κατασκευών (δρόμοι κλπ).
  3. Μαργαϊκός ασβεστόλιθος, άργιλος και γύψος ως πρώτη ύλη για τη τροφοδότηση των δύο τσιμεντοβιομηχανιών της Κύπρου.
  4. Ασβεστόλιθος για παραγωγή ασβέστη.
  5. Άργιλος για ικανοποίηση των αναγκών των τουβλοποιϊων.
  6. Γύψος για παραγωγή επιχρισμάτων.
  7. Ασβεστολιθικός ψαμμίτης για παραγωγή οικοδομικής πέτρας και πέτρας επενδύσεως κτιρίων.

Η χώρα θεωρείται αυτάρκης όσον αφορά πρώτες ύλες για οικοδομές, δρόμους, λιμάνια, υδατοφράκτες και άλλα κατασκευαστικά έργα, λόγω των λατομείων της.

Πλην των εξαγωγών ασβέστη, τσιμέντου, επιχρισμάτων και οικοδομικής πέτρας, οι κυριότερες εξαγωγές λατομικών υλικών εστιάζονται:

  1. σε μπεντονίτη (ενεργοποιημένο ή μη) που εξάγεται κυρίως υπό μορφή διαβαθμισμένου προϊόντος για οικιακή χρήση (cat- litter),
  2. σε διαβαθμισμένο γύψο για ικανοποίηση αναγκών παραγωγής γυψοσανίδων, τσιμέντων και επιχρισμάτων,
  3. σε αλεσμένες ούμπρες και ώχρες για παραγωγή βαφών.
sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com