Αναζήτηση Webmail
 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001

Το ISO 9001 : 2000 περιέχει τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που αποτελεί σήμερα μονόδρομο για την εξέλιξη και την αναγνώριση των επιχειρήσεων.

Οι φάσεις που περιλαμβάνει η υλοποίηση ενός σχεδίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) είναι οι ακόλουθες:

 • Προκαταρκτική εκχώρηση αρμοδιοτήτων

 • Εμπλοκή ανθρωπίνων πόρων στο ΣΔΠ

 • Ανάπτυξη διαδικασιών που αφορούν:
 1.  στις ικανότητες,
 2.  στην εκπαίδευση και
 3.  στην αξιολόγηση του προσωπικού.
 4.  Ανάλυση, σχεδιασμός και αποτύπωση διαδικασιών
          
      

 • Ανάπτυξη διαδικασιών που αφορούν:

 στην παραγωγή,
 στη συντήρηση εξοπλισμού και
 στον έλεγχο του εξοπλισμού ελέγχων, μετρήσεων και δοκιμών.
 Υποστήριξη της λειτουργίας της Διοίκησης και διασφάλιση της εσωτερικής επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΣΔΠ.

 • Ανάπτυξη διαδικασιών που αφορούν το σχεδιασμό προϊόντος

 • Έλεγχος και αναβάθμιση του ΣΔΠ.

 • Ανασκόπηση του ΣΔΠ, ανάπτυξη εσωτερικών επιθεωρήσεων, συνεχής βελτίωση, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, έλεγχος εγγράφων και δεδομένων και στατιστικά στοιχεία.Πλέον μελετώνται και υποστηρίζονται διαδικασίες που αφορούν:

 •  Στον στατιστικό ποιοτικό έλεγχος παραγωγής,
 •  Στην αναλυτική βελτιστοποίηση ελέγχου αποθεμάτων
 •  Έχοντας σαν τελικό στόχο την αναφορά διοικητικών μεθόδων, εξοπλισμού, καθετοποιημένων διεργασιών και υπεργολαβικών συμμετοχών που δύναντα να βελτιώσουν τη λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο του ΣΔΠ.

sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com