Αναζήτηση Webmail
 Μηχανήματα Σκυροδέματος

Τα μηχανήματα παραγωγής σκυροδέματος, τροφοδοτούνται με αδρανή,τσιμέντο και νερό. Τα αδρανή μπορεί να είναι λεπτόκοκκα, όπως η άμμος, και χονδρόκοκκα (φυσικό χαλίκι ή χαλίκι από σπαστήρα). Συχνά στο μίγμα σκυροδέματος προστίθενται προσμίξεις οι οποίες διαφοροποιούν (βελτιώνουν σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα) τη συμπεριφορά του σκυροδέματος τόσο στη φάση χρησιμοποίησής του, όσο και στην τελική κατασκευή σκυροδέματος.

Το σκυρόδεμα είναι αποτέλεσμα κατάλληλων και ομοιογενών μιγμάτων των προαναφερθέντων υλικών, στις επιθυμητές αναλογίες. Οι βασικές ύλες παραγωγής του σκυροδέματος τοποθετούνται (αποθηκεύονται προσωρινά) σε σιλό που έχουν την δυνατότητα να αποδώσουν συγκεκριμένες ("μετρημένες") ποσότητες, οι οποίες προωθούνται μέσω μηχανημάτων σε ειδικά σιλό ή μεγάλα δοχεία με τη σωστή αναλογία και διαδοχή. Στα δοχεία αυτά, με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων - αναμικτήρων, επιτυγχάνεται ομοιογενοποίηση του μίγματος και με την προσθήκη νερού προκύπτει έτοιμο σκυρόδεμα (μπετόν).

Το έτοιμο σκυρόδεμα μεταφέρεται με μηχανήματα ή αποθηκεύεται (μόνο προσωρινά) σε κλειστά δοχεία - μηχανήματα (π.χ. περιστρεφόμενες "βαρέλες" οχημάτων) για να διατηρηθεί η υγρασία και η ρευστότητα του μίγματος.
sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com