Αναζήτηση Webmail
 Ιστορία αδρανών υλικών (Λατομικά Υλικά)

Αδρανή είναι τα διαβαθμισμένα υλικά , ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης, υλικά που χρησιμοποιούνται είτε με συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων, ασφαλτομιγμάτων κλπ) είτε αυτούσια (έρμα σιδηροδρομικών γραμμών, στραγγιστηρίων, φίλτρων διηθήσεως ή καθαρισμού, βράχοι θωράκισης, κλπ), σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

Τα αδρανή υλικά δεν παρουσιάζουν χημικές συνδετικές ιδιότητες μεταξύ τους, παρά μόνο φυσική συνοχή λόγο της γεωμετρικής ταξινόμησης των κόκκων τους και του βάρους τους.
Επίσης, σύμφωνα με την κλασσική αντίληψη, δεν αντιδρούν χημικά με το συγκολλητικό μέσο παρά μόνο συγκρατούνται από αυτό.

Είδη - Οικογένειες

Τα αδρανή υλικά διακρίνονται σε οικογένειες

  • A. Με βάση την προέλευσή τους σε:

Φυσικής προέλευσης
Τεχνητά ή βιομηχανικά
και ανακυκλωμένα.


Φυσικής προέλευσης είναι τα αδρανή υλικά τα οποία έχουν ληφθεί από το φυσικό περιβάλλον και δεν έχουν υποστεί τίποτε περισσότερο από μηχανική επεξεργασία θραύσης, πλυσίματος και διαλογής (πχ θραυστά πετρώματα, αλλουβιακοί σχηματισμοί, ποταμίσιες λιμναίες ή θαλάσσιες αποθέσεις, αποθέσεις άμμων ή χαλίκων, λάβα, ηφαιστειακοί τόφφοι, λατομικά προϊόντα κλπ).

Τεχνητά ή βιομηχανικά είναι τα αδρανή υλικά που έχουν προκύψει ως προϊόντα ή παραπροϊόντα βιομηχανικής δραστηριότητας από χημική ή θερμική επεξεργασία πρώτων υλών ορυκτής ή άλλης προέλευσης (πχ τέφρες, σκωρίες, υπολείμματα καύσεων, άργιλοι, βερμικουλίτης, περλίτης, υλικά στίλβωσης, τσιμέντο κλπ)

Ανακυκλωμένα είναι τα αδρανή υλικά που προκύπτουν από την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση Δομικών υλικών από υφιστάμενες κατασκευές (υλικά κατεδαφίσεως σκυροδέματος, τοιχοποιίας, ασφαλτικών έργων κλπ)

  • B. Με βάση την πηγή λήψη τους σε:

"Φυσικά" ή συλλεκτά αδρανή υλικά
Αδρανή λατομείων υλικά

Οι παραπάνω κατηγορίες αναφέρονται στα πρωτογενή αδρανή φυσικής προέλευσης, ανεξάρτητα αν ακολουθεί άλλη κατεργασία που μπορεί να τα μετατρέψει σε τεχνητά-βιομηχανικά υλικά .

"Φυσικά" ή συλλεκτά υλικά ονομάζονται τα αδρανή που η λήψη τους γίνεται από φυσικές αποθέσεις (πχ. Ποτάμια, ορυχεία κτλ), όπως άμμος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν ή να επεξεργαστούν περαιτέρω ανάλογα με τις απαιτήσεις (πχ. Θραύση πλύσιμο, κτλ). Επειδή σε αυτά τα υλικά υπάρχει αυξημένος ο κίνδυνος αργιλικής παιπάλης, έχουν κατά κανόνα αυξημένες απαιτήσεις ως προς αυτή.

Αδρανή Υλικά λατομείων ονομάζονται τα αδρανή υλικά που προκύπτουν από εξόρυξη και θραύση όγκων πετρώματος από λατομεία.

Είναι η κύρια κατηγορία αδρανών υλικών που παρασκευάζονται σε Κυπριακά Λατομεία και χρησιμοποιούνται κατά κόρο στον Κυπριακό χώρο.

sitemap  |  Μπετόν Κύπρος  |  Έτοιμο μπετόν Κυπρος  |  Έτοιμο μπετόν  |  Λατομικά Υλικα  |  Μεταφορές αμμοχάλικων και εκσκαφές  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα  |  Έτοιμο Σκυρόδεμα Κύπρος  |  Λατομία  |  Λατομεία  |  Λατομεία Κύπρος  |  Μηχανήματα Λατομείων  |  Μηχανήματα Λατομίων  |  Σκυρόδεμα  |  Μηχανήματα Σκυροδέματος  |  Μπετόν  |  Μπετονιέρες  |  Μπετονιέρες Σκυροδέματος  |  Αντλίες Σκυροδέματος  |  Αντλίες  |  Τσιμέντο  |  Άμμος  |  Υλικά  |  Αδρανή Υλικά  |  Αδρανή για Σκυρόδεμα  |  Πρόσθετα Σκυροδέματος  |  ISO 9001 Design and Development by ideaseven.com